top of page

הרשמה ותנאי ביטול

 1. פרטי הקורס:
  קורס בא לי דיגיטלי מורכב מסדנאות רבות שניתן להרשם לכל אחת בנפרד. יש הנחה בהרשמה למספר סדנאות.  ​​

 2. חשוב לוודא בהרשמה לקורס לאילו שיעורים נרשמת

 3. תנאים כללים:
  א. הקורס כולל שלושה מרכיבי למידה:
       (1) למידה בשיעור קבוצתי;
       (2) מצגות, משימות כיתה ובית;
  ב. במקרה של היעדרות משיעור מכל סיבה שהיא, אין המדריך אחראי להשלים את החומר הנלמד באותו מפגש, גם אם המשתתף הודיע על כך מראש. אך תינתן לו הזכות להשלים במועד הבא על בסיס מקום פנוי ופנייה בכתב בבקשה.  
  אין החזר כספי על שיעור שהמשתתף לא הגיע אליו. 
  ג. במידה ויפתח קורס נוסף ניתן יהיה להשלים את השיעור במועד הבא של השיעור שהופסד. 

 4.      (1) שיעור ייפתח עם מינימום של 2 משתתפים ומקסימום של 10 
       (2) דמי הרשמה בסך 500₪ ייגבו במעמד ההרשמה.

 5. התחייבות המשתתף:
  - לא לעשות שימוש שלא כדין בחומרי הלימוד ולא להפר את זכויות היוצרים של "מיה יהלום".

 6. ביטולים והחזרים:

  1. הודעת ביטול השתתפות לקורס יש להעביר בכתב ולוודא את קבלת ההודעה.

  2. משתתף אשר ביטל את השתתפותו מרגע ההרשמה ועד 14 ימים לפני מועד פתיחת הקורס, יוחזר לו כספו למעט דמי ההרשמה בסך 500₪.

  3. משתתף אשר ביטל השתתפותו החל מ- 13 ימים ועד לשבוע ימים טרם פתיחת הקורס,יוחזר לו כספו למעט 20% מהמחיר הכולל (אך לא פחות מ-500₪).

  4. משתתף אשר ביטל בשבוע לפני מועד הסדנה, או לא הגיע לשיעור גם אם הודיע לא יהיה זכאי להחזר יחסי על הסדנה. 

  5. על אף האמור בסעיף 5, משתתף יהיה זכאי להחזר מלא של כספו במקרים הבאים בלבד, ובכפוף להמצאת מסמכים מתאימים: פטירתו של בן משפחה מדרגה ראשונה במהלך הקורס; גילוי מצב רפואי שאינו מאפשר השתתפות בקורס ואשר לא היה ידוע טרם ההרשמה לקורס; לחלופין, יוכל התלמיד לדחות השתתפותו בקורס עד ל- 3 מועדי הקורסים הבאים.

  6. ​​החזר כספי או דחייה כאמור, יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של "מיה יהלום" ועל בסיס מקום פנוי.

  7. פתיחת הקורס מותנית במינימום רישום של 2 משתתפים פר שיעור וסך של 5 משתתפים

  8. למארגן הקורס שמורה הזכות לדחות את מועד פתיחת הקורס וכן את השיעורים  

  9. תשלומים:​

   1. התשלום הינו כפי שרשום בעמוד הנחיתה₪ 

   2. דמי רישום בסך 500₪ יגבו במעמד ההרשמה.

   3. שארית הסכום ניתנת לפריסה של עד 3 תשלומים שווים, התשלום הראשון יועבר עד יום פתיחת הקורס.

אני, הח"מ, מצהיר כי קראתי את הסכם ההרשמה וכי אני מבין את תוכנו ומסכים לאמור בו:

ברכישת הקורס אני נותן את הסכמתי למשלוח פרסומים עדכונים והודעות באמצעות פרטי ההתקשרות שמסרתי.

אשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה,

מיה יהלום

bottom of page